top of page

VŠEOBECNÉ   OBCHODNÍ   PODMÍNKY

obchodní společnosti
DSi studio, s.r.o.
se sídlem Kaštanová 965/1, Praha 8, 182 00
identifikační číslo: 287 95 008
oddíl C, vložka 334762 vedená u Městského soudu v Praze

I.
Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydala společnost DSi studio, s.r.o., se sídlem Kaštanová 965/1, Praha 8, 18200, IČ: 28795008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 334762 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Poskytovatel“).

 2. VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění jednorázového přehrání audiovizuálního díla v on-line přehrávači  

 3. Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.
   

II.
Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

 

 1. Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze vlastní audiovizuální dílo, nebo audiovizuální díla k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).

 2. Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob (dále jen „Uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

 3. Časové omezení sledování Titulů v on-line přehrávači a kontakt pro případ technických potíží a reklamací, jsou uvedeny na webu www.krychlic.online

 4. Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.krychlic.online

 6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

 7. Má se za to, že každý registrovaný uživatel stránky www.krychlic.online pochází z České republiky, protože nové technologie dokáží změnit původ registrovaného uživatele a www.krychlic.online tedy neumí jednoznačně určit zemi původu.
   

III.
Předplatné, cena a platební podmínky

 

 1. Využívání služby je zpoplatněno jednorázovou platbou. Cena za pořízení je uvedena u každého titulu na www.krychlic.online.

 2. Platba jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány platební kartou.

 3. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nabízet využití služby prostřednictvím kuponu uplatněného uživatelem. Pokud podmínky kuponu nestanoví jinak, uplatněním kuponu získá uživatel nárok na jednorázové využití služby na časově omezenou dobu.

 4. Platba jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou, nebo rychlým bankovním převodem. Online platby zajišťuje platební brána ComGate - licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267.
   

IV.
Změna cen a platebních podmínek

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny za poskytované služby. V případě, že se tak stane, budou předplatitelé informováni prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) a to minimálně jeden kalendářní měsíc před prvním dnem účinnosti změny cen

 2. Poskytovatel může platební podmínky změnit s tím, že v případě předplatitelů se zavazuje oznámit změny prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) minimálně jeden měsíc před počátkem účinnosti..
   

V.
Zařízení

 

 1. K užívání služby je potřebné, aby měl uživatel přístup k internetovému připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojeny s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat.

 2. Službu je možné využívat prostřednictvím webového rozhraní na následujících zařízeních: počítače PC a Mac, iPhony a iPady Apple, smart telefony a tablety s operačním systémem Android, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android Smart TV.

 3. V rozsahu povoleném právními předpisy nenese poskytovatel odpovědnost za neschopnost uživatele využívat službu nebo za omezený přístup k službě z důvodu přetížení sítě nebo v důsledku chyb či problémů týkajících se počítačů a jiných zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu poskytovatele.
   

VI.
Ochrana osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 2. Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu www.krychlic.online.

   

VII.
Odstoupení od smlouvy, reklamace

 

 1. Vzhledem k tomu, že titul nabízené poskytovatelem má formu digitálního obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.

 2. Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: info@krychlic.cz

 3. Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

 4. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatele.

 5. Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.

 2. Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

 3. Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.

 4. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2022

bottom of page